TMJ – CĂN NGUYÊN CỦA CÁC BỆNH LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN RĂNG (phần tiếp theo).

Phần này sẽ giới thiệu tóm tắt những nét chính yếu của cấu trúc TDH, cơ và dây chằng liên quan và có một ít về những thần kinh có liên quan. Từ đó ít nhất ta sẽ hiểu cái cầu nối liên quan từ Dental Occlussion -> TMJ -> Occipito Cervival Joint (sẽ được nhắc nhiều hơn ở phần Dental Occlussion).

Để hiểu được khả năng thích nghi và sửa chữa lành thương của khớp khi điều trị trên lâm sàng, bài sẽ trình bày thêm một ít về mô học bề mặt sụn khớp và đĩa và chất hoạt dịch trong tương quan vận động của khớp, để có thêm hình ảnh và hiểu rõ nơi nào dễ bị tổn thương và cơ sở cho sự phục hồi của khớp từ đâu.

Trong phần này, bằng hình ảnh, sẽ chuyển tải nội dung nhằm mục đích chỉ nêu các chi tiết chính, chứ không hề mô tả mọi chi tiết về khớp thái dương hàm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *