Phôi sứ Jelenko USA

Sản phẩm phôi sứ Zirco công nghệ mới nhất của Mỹ.
• Phôi đa lớp có thể làm Veneer và xử lý bề mặt để tang cường dán dính như Lithium Desilicated.
• Độ cứng có thể lên đến 1.400PMa và làm cầu đến 14 đơn vị
• Có nhiều loại phôi.
• Phôi trắng nhuộm màu.
• Phôi màu sẵn.
• Phôi đa lớp.
• Phôi siêu trong.