MÁY ĐO VẬN ĐỘNG 3 CHIỀU HÀM DƯỚI TRONG KHÔNG GIAN JAW TRACKER

Kết hợp với Quadra tens để ghi nhận vận động 3 chiều của hàm dưới trong không gian ở trạng thái các cơ hoạt động chức năng bình thường
Ghi nhận được các thông số khớp cắn chính xác trên từng cá nhân như: Cắn trung tâm, độ cắn phủ, cắn chìa, trượt sang bên…
Nhờ các thôn số trên có thể lên giá khớp giả lập chính xác để gởi labo làm phục hình, thiết kế màng chỉnh đau.

Danh mục: ,